All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 5 translations.

NameCurrent message text
 h Deutsch (de)Zurück zu <u>[[Air Navigation Desktop/de|Index]]</u> (Desktop)
<br />
 h English (en)Back to <u>[[Air Navigation Desktop|index]]</u> (Desktop)
<br />
 h español (es)Volver al <u>[[Air_Navigation_Desktop/es|índice]]</u> (Desktop)
 h français (fr)Retourner à <u>[[Air Navigation Desktop/fr|l'index]]</u> (Desktop)
<br />
 h português (pt)Voltar ao <u>[[Air Navigation Desktop/pt|índice]]</u> (Desktop)
<br />